โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 10 และ บ้านผาเรือ หมู่ที่ 11