ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2513 โดย พันตรีธีระชัย เรืองเดช หัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงรายในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของทหารผ่านศึก เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับงบประมาณจากองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกสร้างอาคาร 2 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 1 หลัง โดยมีนายทองบิน วลัยใจ เป็นครูใหญ่คนแรก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ.2542 ได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 99 คน ข้าราชการครู ทั้งหมด 11 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง - คน โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่ความดี


พุธภาษิตประจำโรงเรียน สุวิชโช ชเนสุโต โหติ ( ความเป็นผู้รู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน )


สีประจำโรงเรียน เขียว – ขาว

สีเขียว หมายถึง การเจริญงอกงาม, ความสดชื่น, ธรรมชาติ

สีขาว หมายถึง ความดี, ความบริสุทธิ์ ความสะอาด


ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชัยพฤกษ์


อัตลักษณ์ มารยาทดี มีจิตอาสา พึ่งพาตนเอง


เอกลักษณ์ มีมารยาทงาม ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงจิตอาสา


พื้นที่ของโรงเรียน จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา