โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลากว่าห้าสิบปี สิ่งที่ผู้ปกครองทุกท่านมุ่งหวังคงเหมือนกัน นั่นคือ ต้องการให้ลูกหลาน หรือนักเรียน ในความปกครอง มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อนำไปแข่งขันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและได้มีอาชีพการงานตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ ดังนั้น ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด และปรารถนาให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีกิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการเป็นลูกและลูกศิษย์ที่ดี เคารพเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพที่เราเป็นนักเรียนอยู่ มีผลการเล่าเรียนดีและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 เป็นผู้เตรียมความพร้อมให้ลูกหลาน หรือนักเรียนในความปกครองของท่าน ก้าวสู่อนาคตที่สดใส ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกท่าน ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนทุกประการ


นายศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านศึกสงเคระห์ 2

 • กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

 • กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

 • งานห้องสมุด

 • ภาษาไทย

 • คณิตศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์

 • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • สุขศึกษาและพลศึกษา

 • การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ศิลปศึกษา

มายากลมุ่งสู่อาชีพ

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันลอยกระทง

โรงเรือนเมลลอน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมปลูกผัก

กิจกรรมการเลี้ยงปลา

กิจกรรมการปลูกผัก

กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่

สถิติผู้เยี่ยมชม